ขั้นตอนการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 
        โรงงาน  หมายความว่า ` อาคาร สถานที่ หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้าหรือกำลังเทียบเท่าตั้งแต่ 5 แรงม้าขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่ 7 คนขึ้นไปโดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม สำหรับทำ ผลิตประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุง แปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายสิ่งใดๆ ทั้งนี้ ตามประเภทหรือชนิดของโรงงานที่กำหนดในกฎกระทรวง´

http://www.สินค้าลดราคา.xyz
http://www.เตียงนอนอลูมิเนียม.ga
http://www.taradthai.xyz
http://www.ดีล1010.ga
http://www.cheapchannel.ga
http://www.โต๊ะคอมพิวเตอร์.ga
http://www.ครีมผิวขาว.ga
http://www.prakard.xyz
http://www.taradthai.ga
http://www.sportcomplex.thaicolorpages.com

ทำเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน สามารถแบ่ง ได้ดังนี้
        1. พื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรม
        2. พื้นที่ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม
        3. พื้นที่ในชุมชนอุตสาหกรรม
        4. พื้นที่เอกเทศ

 
ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
        ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรม  ผู้ประกอบการจะต้องยื่นคําขอที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 โทรศัพท์ : 0-2253-0561 โทรสาร : 0-2253-4086 
http://www.ieat.go.th

 
ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
        ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของเขตประกอบการอุตสาหกรรมผู้ประกอบ การไม่ต้องยื่นคําขอใดๆ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการรายปีตามอัตราค่าธรรมเนียมในพระราช บัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ดังแสดงในตารางหน้า 19-20

 
ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่
        ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการ ในพื้นที่ของชุมชนอุตสาหกรรม หรือ พื้นที่เอกเทศมีขั้นตอนในการขออนุญาตฯ      ดังแสดงในหน้าถัดไป (ในกรณีที่โรงงานประกอบกิจการในพื้นที่ของชุมชนอุตสาหกรรมจะไม่มีการพิจารณา ในเรื่องทําเลที่ตั้งประกอบกิจการโรงงาน)
  

  
top